Trường học trong khu vực chúng ta

Trường học trong khu vực chúng ta có trên findmyschool.vic.gov.au. Trang web này cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về các khu vực trường học ở Victoria.

Học sinh cư trú trong khu vực này được đảm bảo học tại trường chúng tôi, được xác định dựa trên địa chỉ thường trú của quý vị.

Bộ cung cấp hướng dẫn thông qua Chính sách School Placement Policy để đảm bảo học sinh được học với trường học khu vực lân cận được chỉ định và tự do lựa chọn các trường khác, tùy thuộc vào các giới hạn về thuận lợi.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang web của Bộ trong School zones.